วางระบบบัญชีการควบคุมภายใน

ประโยชน์ของการมีระบบบัญชีที่ได้มาตรฐาน

  • เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  • เพื่อให้เกิดความถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกบัญชี
  • เพื่อให้เกิดข้อมูลทางการเงิน เพื่อการตัดสินใจอย่างทันเวลา
  • เกิดความน่าเชื่อถือของรายการทางการเงินของผู้บริหาร
  • ป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้