รับทำบัญชี

ความสำเร็จของธุรกิจ ส่วนหนึ่งมาจากการควบคุมดูแลความถูกต้องของรายการที่กำลังเกิดขึ้น ดังนั้น A S K จึงมีการบริการทางด้านบัญชีที่ครบวงจร ทั้งนี้ก็เพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

การบริการทางด้านบัญชีที่ครบวงจรของเราจะมีส่วนช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจ คุณสามารถหาช่องทางในการทำกำไร และสามารถควบความทางการเงินได้ ด้วยบริการของเราดังนี้

บริการรับทำบัญชีประกอบด้วย

1. บันทึกบัญชีและปิดบัญชีประจำเดือน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี
• บันทึกรายการค้าตามเอกสารและจัดทำสมุดรายวันต่างๆ เช่น สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันจ่ายเงิน สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันทั่วไป ทะเบียนสินทรัพย์ และแยกประเภท
• รายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น กระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้
• จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
• การปรับปรุงระบบบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ
• ให้คำแนะนำระบบบัญชี รวมถึงการจัดทำเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานทางการค้าและประกอบการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง
• จัดทำรายงานทางการเงินอื่น ๆ ที่ต้องจัดทำตามวัตถุประสงค์

2. ยื่นแบบประจำเดือน
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) และเงินสมทบประกันสังคม
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
• จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
• จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30,ภ.พ.36) พร้อมรายงานภาษีซื้อและขาย

3. ยื่นแบบประจำปี
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50 และ ภ.ง.ด. 51
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานประจำปี (ภ.ง.ด.1ก)
• จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3) และสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

**เริ่มต้นที่ 1,500 บาท ต่อเดือน**