ปรึกษาด้านธุรกิจ

เอ เอส เค จะให้คำแนะนำสำหรับการปรับปรุงที่ดียิ่งขึ้น จากข้อมูลที่เป็นจริงของบริษัท ซึ่งรวมถึง :

  • สอบทานงบการเงิน
  • วิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด
  • วิเคราะห์แนวทางในการดำเนินธุรกิจ
  • วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
  • ประสานงานกับเจ้าหน้าธนาคาร