บริการจดทะเบียนธุรกิจ

  1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และห้างหุ้นส่วน
  2. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ ทุนจดทะเบียน กรรมการ
  3. การจดทะเบียนเลิกบริษัท
  4. ขอระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
  5. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  6. ขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง
  7. การจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  8. นำหนังสือเชิญประชุมลงประกาศหนังสือพิมพ์
  9. จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

**ค่าจดทะเบียนบริษัทใหม่ เริ่มต้นที่ 1,000 บาท**