ตรวจสอบบัญชี

A S K มีทีมงานผู้สอบ(CPA)ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญ ซึ่งทำให้ไม่เกิดความล่าช้า สร้างความเสียหายต่อองค์กรของท่านได้   อีกทั้งงานตรวจสอบบัญชีของ   A S K ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม ความอิสระ และเคร่งครัดในกฏระเบียบของมาตรฐานการสอบบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการตรวจสอบคือการแสดงความเห็นอย่างถูกต้องต่องบการเงิน การตรวจสอบของเรานั้นมีทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (TA) ดูแลก่อนนำส่งสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์

  1. ตรวจสอบบัญชีประจำปีตามกฎหมาย
  • งบการเงินถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
  • ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่กิจการ ที่พบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อการปรับปรุงภายในที่ดีขึ้น
  1. งานบริการเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน
  • เป็นการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเดียวกันกับการสอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
  • การใช้วิธีการที่ตกลงร่วมกันนั้นขึ้นอยู่กับ ไม่ว่าจะรูปแบบรายงานหรือขอบเขตการตรวจสอบนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

**ค่าตรวจสอบบัญชี เริ่มต้นที่ 4,000 บาท**

ค่าบริการขึ้นกับความซับซ้อนและปริมาณของรายการบัญชีที่เกิดขึ้น.